برچسب زده شده: «حشد عراق

حضور «حشد الشعبی» تضمین کننده اقتدار و امنیت عراق است

حضور «حشد الشعبی» تضمین کننده اقتدار و امنیت عراق است

حضور «حشد الشعبی» تضمین کننده اقتدار و امنیت عراق است رئیس ستاد کل نیروهای مسلح حضور حشد الشعبی را تضمین‌کننده اقتدار، امنیت و ثبات داخلی عراق دانست. حضور «حشد الشعبی» تضمین کننده اقتدار و...