برچسب زده شده: «حوش شد

آزادسازی منطقه «حوش الاشعری» و پدافند هوایی «الافتریس» /گذرگاه «جسرین-الملیحه» برای خروج غیر نظامیان ایجاد شد

آزادسازی منطقه «حوش الاشعری» و پدافند هوایی «الافتریس» /گذرگاه «جسرین-الملیحه» برای خروج غیر نظامیان ایجاد شد

آزادسازی منطقه «حوش الاشعری» و پدافند هوایی «الافتریس» /گذرگاه «جسرین-الملیحه» برای خروج غیر نظامیان ایجاد شدنیرو‌های مقاومت در کنار عملیات‌های نظامی خود که با هدف تقسیم غوطه به دو بخش شمالی و جنوبی صورت...