برچسب زده شده: خانه مشخص

رئیس جدید خانه احزاب مشخص شد

رئیس جدید خانه احزاب مشخص شد

رئیس جدید خانه احزاب مشخص شد قدرتعلی حشمتیان رئیس فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان خانه احزاب رئیس خانه احزاب ایران شد. رئیس جدید خانه احزاب مشخص شد (image) قدرتعلی حشمتیان رئیس فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان...