برچسب زده شده: «خودگویی برجام

«خودگویی و خودخندی» دولت ادامه دارد/ برجام نافرجام!

«خودگویی و خودخندی» دولت ادامه دارد/ برجام نافرجام!

طرح موضوع برجام ۲ از سوی روحانی، با توجه به ناکامی نسخه‌ نخستین برجام، تداعی‌گر «خودگویی و خودخندی» برای تعریف و تمجید از کارنامه نه چندان درخشان اقتصادی دولت است. خبر جدید دانلود فیلم...