برچسب زده شده: دادگاه برگزار

قوه قضائیه دادگاه مفسدان اقتصادی را علنی برگزار کند

قوه قضائیه دادگاه مفسدان اقتصادی را علنی برگزار کند

قوه قضائیه دادگاه مفسدان اقتصادی را علنی برگزار کندرئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: قوه قضائیه اگر برای برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی نیازمند قانون است طرح دوفوریتی به مجلس ارائه دهد و مجلس آماده...

اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی برگزار شد

اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی برگزار شد

اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی برگزار شد اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی برگزار شد اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی برگزار شد