برچسب زده شده: دشمن اسلامی

هدف دشمن محدودسازی نفوذ منطقه‌ای و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی است

هدف دشمن محدودسازی نفوذ منطقه‌ای و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی است

هدف دشمن محدودسازی نفوذ منطقه‌ای و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی استوزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: امروز دشمنان با بررسی‌های کارشناسان خود به این نتیجه رسیده اند که قادر به اعمال تهدید معتبری...

نفوذ فرهنگی دشمن در برخی از عرصه ها بیانگر ضعف در تبیین پیام انقلاب اسلامی است

نفوذ فرهنگی دشمن در برخی از عرصه ها بیانگر ضعف در تبیین پیام انقلاب اسلامی است

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان نفوذ فرهنگی دشمن در برخی از عرصه ها را بیانگر ضعف در تبیین پیام انقلاب اسلامی دانست. بازی آزاد مجله اتومبیل