برچسب زده شده: دهد خواستیم

گزارش نجفی سوتفاهم ایجاد کرد/ از آقای شهردار خواستیم موضوع را کتباً به نیروی انتظامی توضیح دهد

گزارش نجفی سوتفاهم ایجاد کرد/ از آقای شهردار خواستیم موضوع را کتباً به نیروی انتظامی توضیح دهد

گزارش نجفی سوتفاهم ایجاد کرد/ از آقای شهردار خواستیم موضوع را کتباً به نیروی انتظامی توضیح دهدعضو هیئت رئیسه شورای شهر پیرامون شکایت ناجا از شهرداری تهران گفت: من فکر می‌کنم در انتشار گزارش...