برچسب زده شده: دولت دیدار

فرستادگان هیئت دولت با بازماندگان حادثه قطار تبریز-مشهد دیدار کردند

فرستادگان هیئت دولت با بازماندگان حادثه قطار تبریز-مشهد دیدار کردند

فرستادگان هیئت دولت با بازماندگان حادثه قطار تبریز-مشهد دیدار کردند فرستادگان هیئت دولت برای دیدار با باز ماندگان حادثه قطار به تبریز آمدند. فرستادگان هیئت دولت با بازماندگان حادثه قطار تبریز-مشهد دیدار کردند (image)...