برچسب زده شده: ران! شنود؛

گفت و شنود؛ آهسته ران!

گفت و شنود؛ آهسته ران!

گفت و شنود؛ آهسته ران!طرف می‌گفت سعدی یک جوری میگه ‌ای‌ساربان آهسته‌ران که انگار شترهای قرن هفتم ۱۸۰ کیلومتر سرعت می‌رفتند!! گفت و شنود؛ آهسته ران! طرف می‌گفت سعدی یک جوری میگه ‌ای‌ساربان آهسته‌ران...