برچسب زده شده: (ره) جمهوری

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حسینیه امام خمینی (ره)

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حسینیه امام خمینی (ره)

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حسینیه امام خمینی (ره)مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حسینیه امام خمینی (ره) در حال برگزاری است مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حسینیه امام خمینی (ره) مراسم...