برچسب زده شده: روایت خیابان

روایت یک شاهد عینی از معطلی دو ساعته بین معترضین خیابان انقلاب

روایت یک شاهد عینی از معطلی دو ساعته بین معترضین خیابان انقلاب

روایت یک شاهد عینی از معطلی دو ساعته بین معترضین خیابان انقلاباز حافظ تا آزادی اومدم. چند نکته‌ای که دیدم را خلاصه از همینجا توی خیابون مینویسم. طبیعی است که این مشاهدات من است...