برچسب زده شده: روحانی، بیکاری؟!

روحانی، کنسرت یا بیکاری؟!

روحانی، کنسرت یا بیکاری؟!

روحانی، کنسرت یا بیکاری؟! روزی نیست که خبری درباره تعطیلی کارخانه و بیکار شدن جمعی از کارگران ایرانی منتشر نشود. روحانی، کنسرت یا بیکاری؟! (image) روزی نیست که خبری درباره تعطیلی کارخانه و بیکار...