برچسب زده شده: زنان با

زنان می‌توانند پیشگام مبارزه با خشونت و نفرت باشند

زنان می‌توانند پیشگام مبارزه با خشونت و نفرت باشند

زنان می‌توانند پیشگام مبارزه با خشونت و نفرت باشندوزیر خارجه ایران با بیان اینکه زنان می‌توانند پیشگام مبارزه با خشونت و نفرت باشند و هستند، گفت: زنان می‌توانند پیشگام ساختن یک فکر، نگرش و...

روایت زنان سوری از ازدواج با داعشی‌ها

روایت زنان سوری از ازدواج با داعشی‌ها

روایت زنان سوری از ازدواج با داعشی‌هازنان سوری که با عناصر خارجی گروه تروریستی داعش ازدواج کرده‌اند بیش از خود، نگران کودکان بی‌هویتشان هستند. روایت زنان سوری از ازدواج با داعشی‌ها زنان سوری که...