برچسب زده شده: زنگنه کاشانی‌ها

زنگنه تن مصدق‌ها و کاشانی‌ها را در گور نلرزاند

زنگنه تن مصدق‌ها و کاشانی‌ها را در گور نلرزاند

زنگنه تن مصدق‌ها و کاشانی‌ها را در گور نلرزاند مسئول بسیج دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه امام حسین(ع) گفت: آقای زنگنه! تن مصدق‌ها و کاشانی‌ها را در گور نلرزانید؛ دارید منابع مردم ایران را...