برچسب زده شده: «زوال

اهدای جایزه فارابی به صاحب تئوری «زوال اسلام» نقض غرض بود/ روحانی استاد سیاسی‌کاری است

اهدای جایزه فارابی به صاحب تئوری «زوال اسلام» نقض غرض بود/ روحانی استاد سیاسی‌کاری است

اهدای جایزه فارابی به صاحب تئوری «زوال اسلام» نقض غرض بود/ روحانی استاد سیاسی‌کاری استمحمدرضا مرندی کارشناس مسائل سیاسی ضمن انتقاد از ارائه جایزه اول فارابی به سیدجواد طباطبایی از سوی رئیس جمهور تاکید...