برچسب زده شده: سربازی خدمت

سربازی اجباری آری یا نه؟ / بررسی ابعاد پیدا و پنهان خدمت اجباری

سربازی اجباری آری یا نه؟ / بررسی ابعاد پیدا و پنهان خدمت اجباری

سربازی اجباری آری یا نه؟ / بررسی ابعاد پیدا و پنهان خدمت اجبارییک دانشجوی کارشناسی حقوق گفت: سربازی اجباری را باید از زاویه های گوناگون نگاه کرد و اگر این قانون مضراتی را برای...