برچسب زده شده: سرنوشت است

سرنوشت وصیت‌نامه هاشمی همچنان نامعلوم است

سرنوشت وصیت‌نامه هاشمی همچنان نامعلوم است

سرنوشت وصیت‌نامه هاشمی همچنان نامعلوم است سرنوشت وصیت‌نامه هاشمی همچنان نامعلوم است سرنوشت وصیت‌نامه هاشمی همچنان نامعلوم است

سرنوشت دشمن امروز در دستان ما افتاده است

سرنوشت دشمن امروز در دستان ما افتاده است

سرنوشت دشمن امروز در دستان ما افتاده استنماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مشکل استکبار در منطقه امروز جز با اراده ما قابل حل نیست و سرنوشت او در دستان ما قرار گرفته...