برچسب زده شده: سفارت سفیر

سفارت ایران در ترکیه باز است/بحث آمدن سفیر به تهران مطرح نیست/افزایش تدابیر امنیتی طبیعی است

سفارت ایران در ترکیه باز است/بحث آمدن سفیر به تهران مطرح نیست/افزایش تدابیر امنیتی طبیعی است

سفارت ایران در ترکیه باز است/بحث آمدن سفیر به تهران مطرح نیست/افزایش تدابیر امنیتی طبیعی است سفارت ایران در ترکیه باز است/بحث آمدن سفیر به تهران مطرح نیست/افزایش تدابیر امنیتی طبیعی است سفارت ایران...