برچسب زده شده: «سفیران شد

دوره «سفیران اقتصاد مقاومتی» در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد

دوره «سفیران اقتصاد مقاومتی» در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد

دوره «سفیران اقتصاد مقاومتی» در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد با هدف گفتمان‌سازی و ترویج اقتصاد مقاومتی در جامعه دوره «سفیران اقتصاد مقاومتی» با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از دانشجویان در دانشگاه...