برچسب زده شده: سلحشور منصوب

 كريم سلحشور بعنوان سرپرست دانشگاه صنعت نفت منصوب شد

 كريم سلحشور بعنوان سرپرست دانشگاه صنعت نفت منصوب شد

 كريم سلحشور بعنوان سرپرست دانشگاه صنعت نفت منصوب شدبا حكم وزير نفت؛ كريم سلحشور بعنوان سرپرست دانشگاه صنعت نفت منصوب شد  كريم سلحشور بعنوان سرپرست دانشگاه صنعت نفت منصوب شد با حكم وزير نفت؛...