برچسب زده شده: سهم بنیان

سهم تحقیق و توسعه از GDP ایران کمتر از یک درصد!/ تببین مختصات اقتصاد شهری دانش بنیان

سهم تحقیق و توسعه از GDP ایران کمتر از یک درصد!/ تببین مختصات اقتصاد شهری دانش بنیان

سهم تحقیق و توسعه از GDP ایران کمتر از یک درصد!/ تببین مختصات اقتصاد شهری دانش بنیانمدرس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه سهم تحقیق و توسعه از GDP ایران کمتر از یک درصد...

سهم پژوهش در تولید ناخالص کشور کمتر از نیم درصد است/ ایجاد کنسرسیوم میان شرکت‌های دانش بنیان

سهم پژوهش در تولید ناخالص کشور کمتر از نیم درصد است/ ایجاد کنسرسیوم میان شرکت‌های دانش بنیان

سهم پژوهش در تولید ناخالص کشور کمتر از نیم درصد است/ ایجاد کنسرسیوم میان شرکت‌های دانش بنیان معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از نیم درصد است...