برچسب زده شده: سوری داعشی‌ها

روایت زنان سوری از ازدواج با داعشی‌ها

روایت زنان سوری از ازدواج با داعشی‌ها

روایت زنان سوری از ازدواج با داعشی‌هازنان سوری که با عناصر خارجی گروه تروریستی داعش ازدواج کرده‌اند بیش از خود، نگران کودکان بی‌هویتشان هستند. روایت زنان سوری از ازدواج با داعشی‌ها زنان سوری که...