برچسب زده شده: سوزی +فیلم

آتش سوزی در کارخانه چاپ تبریز +فیلم

آتش سوزی در کارخانه چاپ تبریز +فیلم

آتش سوزی در کارخانه چاپ تبریز +فیلمکارخانه چاپ در تبریز دچار حریق شد که باعث ایجاد دود عظیمی در این منطقه شد. آتش سوزی در کارخانه چاپ تبریز +فیلم کارخانه چاپ در تبریز دچار...