برچسب زده شده: سیف: نیستیم!

سیف: در رکود نیستیم!

سیف: در رکود نیستیم!

سیف: در رکود نیستیم!رییس کل بانک مرکزی معتقد است در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر رکود نیست. سیف: در رکود نیستیم! رییس کل بانک مرکزی معتقد است در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر رکود...