برچسب زده شده: شمارش است

شمارش آرای مجلس شورای اسلامی تهران شروع شده است

شمارش آرای مجلس شورای اسلامی تهران شروع شده است

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: با توجه به اینکه شمارش انتخابات مجلس خبرگان در برخی از حوزه ها به اتمام رسیده شمارش آرای مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. اتومبیل مجله اتومبیل