برچسب زده شده: «شنیده‌شدن ری

تکذیب خبر «شنیده‌شدن صدای انفجار خمپاره» توسط فرماندار شهرستان ری

تکذیب خبر «شنیده‌شدن صدای انفجار خمپاره» توسط فرماندار شهرستان ری

تکذیب خبر «شنیده‌شدن صدای انفجار خمپاره» توسط فرماندار شهرستان ری تکذیب خبر «شنیده‌شدن صدای انفجار خمپاره» توسط فرماندار شهرستان ری تکذیب خبر «شنیده‌شدن صدای انفجار خمپاره» توسط فرماندار شهرستان ری