برچسب زده شده: شهرداری اعتبار

شهرداری در حوزه حمل و نقل عمومی  مشکل تامین اعتبار ندارد

شهرداری در حوزه حمل و نقل عمومی مشکل تامین اعتبار ندارد

شهرداری در حوزه حمل و نقل عمومی مشکل تامین اعتبار ندارد معاون شهردار تهران با بیان اینکه توسعه حمل و نقل عمومی در اولویت کار ما است، تاکید کرد: حوزه حمل و نقل عمومی...