برچسب زده شده: «شهرزاد» ربی…

«شهرزاد» اتفاق بزرگ سال ۹۴ بود/ هذا من فضل ربی…

«شهرزاد» اتفاق بزرگ سال ۹۴ بود/ هذا من فضل ربی…

شهرزاد باهمه حاشیه هایش چه تلخ ، چه شیرین باعث شدکه تمامی ایرانیان عزیز در همه جای این کره خاکی منتظر دوشنبه های شهرزادیشان باشند …