برچسب زده شده: «شهید کرد

اردوی جهادی «شهید محمد حسینی» در زاهدان آغاز بکار کرد

اردوی جهادی «شهید محمد حسینی» در زاهدان آغاز بکار کرد

اردوی جهادی «شهید محمد حسینی» در زاهدان آغاز بکار کرداردوی گروه جهادی «شهید محمد حسینی» دانشگاه پیام نور زاهدان در حاشیه شهر زاهدان آغاز بکار کرد. اردوی جهادی «شهید محمد حسینی» در زاهدان آغاز...