برچسب زده شده: (ص)،

نقد علمی بر موضوع نقدپذیری پیامبر (ص)، ائمه (ع) و، ولی فقیه

نقد علمی بر موضوع نقدپذیری پیامبر (ص)، ائمه (ع) و، ولی فقیه

نقد علمی بر موضوع نقدپذیری پیامبر (ص)، ائمه (ع) و، ولی فقیهپیامبر اکرم (ص)، چون معصوم و دارای عصمت مطلق است فرقی بین وحی نازل شده و بقیه گفتار و رفتار ایشان نیست و...