برچسب زده شده: صدر ارائه

مقتدی صدر به زودی بسته‌ اصلاحاتی مطابق با دیدگاه‌های مرجعیت ارائه می‌کند

مقتدی صدر به زودی بسته‌ اصلاحاتی مطابق با دیدگاه‌های مرجعیت ارائه می‌کند

رهبر جریان صدر عراق اعلام کرد که به زودی بسته اصلاحاتی ارائه خواهد داد که با رویکردهای اندیشمندان و مرجعیت دینی همخوانی دارد. خرید غذا ماشین های جدید