برچسب زده شده: ظاهر وجود

ظاهر امر این است که اراده جدی برای اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی وجود ندارد

ظاهر امر این است که اراده جدی برای اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی وجود ندارد

ظاهر امر این است که اراده جدی برای اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی وجود ندارد ظاهر امر این است که اراده جدی برای اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی وجود ندارد ظاهر امر این است...