برچسب زده شده: ظریف باز

ظریف خطاب به کری: زمان آن رسیده که آمریکا چشمان خود را بر واقعیات موجود باز کند

ظریف خطاب به کری: زمان آن رسیده که آمریکا چشمان خود را بر واقعیات موجود باز کند

ظریف خطاب به کری: زمان آن رسیده که آمریکا چشمان خود را بر واقعیات موجود باز کند ظریف خطاب به کری: زمان آن رسیده که آمریکا چشمان خود را بر واقعیات موجود باز کند...