برچسب زده شده: ظریف: نیست

ظریف: مباشرت آمریکا در جنایات جنگی در یمن قابل پوشاندن نیست

ظریف: مباشرت آمریکا در جنایات جنگی در یمن قابل پوشاندن نیست

ظریف: مباشرت آمریکا در جنایات جنگی در یمن قابل پوشاندن نیست ظریف: مباشرت آمریکا در جنایات جنگی در یمن قابل پوشاندن نیست ظریف: مباشرت آمریکا در جنایات جنگی در یمن قابل پوشاندن نیست

ظریف: دیپلماسی جای آرتیست‌بازی نیست

ظریف: دیپلماسی جای آرتیست‌بازی نیست

وزیر امور خارجه از روزهای مذاکره و علت قدم زدنش با جان کری سخن گفت. اخبار ترانه