برچسب زده شده: علم شد

رئیس دانشگاه علم و صنعت در سمت خود ابقا شد

رئیس دانشگاه علم و صنعت در سمت خود ابقا شد

رئیس دانشگاه علم و صنعت در سمت خود ابقا شدطی حکمی از سوی وزیر علوم، رئیس دانشگاه علم و صنعت برای مدت ۴ سال دیگر به عنوان رئیس دانشگاه ابقاء شد. رئیس دانشگاه علم...