برچسب زده شده: علویون هستند

امروز علویون و طرفداران امیرالمومنین در اوج عزت هستند

امروز علویون و طرفداران امیرالمومنین در اوج عزت هستند

امروز علویون و طرفداران امیرالمومنین در اوج عزت هستندرئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: امروز علوین و طرفداران امیرالمومنین در اوج عزت می باشند اما راه سختی را در پیش دارند. امروز علویون و...