برچسب زده شده: «عیسی شدید

معاینه شیخ «عیسی قاسم» تحت تدابیر شدید امنیتی

معاینه شیخ «عیسی قاسم» تحت تدابیر شدید امنیتی

معاینه شیخ «عیسی قاسم» تحت تدابیر شدید امنیتیتیم پزشکان دولتی، رهبر شیعیان بحرین را تحت تدابیر امنیتی شدید وزارت داخلی این کشور معاینه کردند. معاینه شیخ «عیسی قاسم» تحت تدابیر شدید امنیتی تیم پزشکان...