برچسب زده شده: فوریت تصویب

فوریت طرح استفساریه مربوط به تعیین تکلیف منابع مالی شهرداری‌ها تصویب شد

فوریت طرح استفساریه مربوط به تعیین تکلیف منابع مالی شهرداری‌ها تصویب شد

فوریت طرح استفساریه مربوط به تعیین تکلیف منابع مالی شهرداری‌ها تصویب شدنمایندگان با فوریت طرح استفساریه مربوط به تعیین تکلیف منابع مالی شهرداری‌ها موافقت کردند. فوریت طرح استفساریه مربوط به تعیین تکلیف منابع مالی...

یک فوریت طرح اصلاح و الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۹۶ تصویب شد

یک فوریت طرح اصلاح و الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۹۶ تصویب شد

یک فوریت طرح اصلاح و الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۹۶ تصویب شدنمایندگان با طرح اصلاح بند (ه) تبصره یک و الحاق یک بند به تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۶ کل...