برچسب زده شده: فوریت تعیین

فوریت طرح استفساریه مربوط به تعیین تکلیف منابع مالی شهرداری‌ها تصویب شد

فوریت طرح استفساریه مربوط به تعیین تکلیف منابع مالی شهرداری‌ها تصویب شد

فوریت طرح استفساریه مربوط به تعیین تکلیف منابع مالی شهرداری‌ها تصویب شدنمایندگان با فوریت طرح استفساریه مربوط به تعیین تکلیف منابع مالی شهرداری‌ها موافقت کردند. فوریت طرح استفساریه مربوط به تعیین تکلیف منابع مالی...