برچسب زده شده: ماجرای اولین

ماجرای اولین فرار شاه

ماجرای اولین فرار شاه

ماجرای اولین فرار شاه ۲۵ سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی، دیکتاتور پیشین ایران در تنشی با نخست وزیر وقت از ایران گریخته و نظام پادشاهی در آستانه تبدیل به جمهوری قرار گرفته بود،...