برچسب زده شده: مجموع نمی‌شود

وزیر نفت: مجموع قیمت بنزین و گازوئیل بیشتر از ۲ هزار تومان نمی‌شود

وزیر نفت: مجموع قیمت بنزین و گازوئیل بیشتر از ۲ هزار تومان نمی‌شود

وزیر نفت: مجموع قیمت بنزین و گازوئیل بیشتر از ۲ هزار تومان نمی‌شود وزیر نفت: مجموع قیمت بنزین و گازوئیل بیشتر از ۲ هزار تومان نمی‌شود وزیر نفت: مجموع قیمت بنزین و گازوئیل بیشتر...

مجموع قیمت بنزین و گازوئیل بیش‌تر از ۲ هزار تومان نمی‌شود

مجموع قیمت بنزین و گازوئیل بیش‌تر از ۲ هزار تومان نمی‌شود

مجموع قیمت بنزین و گازوئیل بیش‌تر از ۲ هزار تومان نمی‌شودوزیر نفت گفت: ابهاماتی درباره سخنان رئیس جمهور در زمینه نحوه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مطرح شد، در واقع نظر رئیس جمهور این...