برچسب زده شده: مخل

برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است

برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است

برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است

وجود قوانین و بخشنامه‌های مخل تولید در کشور

وجود قوانین و بخشنامه‌های مخل تولید در کشور

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: اگر مشاهده می‌کنیم بانک‌ها در عقود مشارکتی و مبادله به صورت یکطرفه عمل می‌کنند، نشانگر این است که قانون بانکداری بدون ربا دچار مشکل است و...