برچسب زده شده: مراسم ایران»

آغاز مراسم سی‌ونهمین سالگرد ورود حضرت امام خمینی به ایران

آغاز مراسم سی‌ونهمین سالگرد ورود حضرت امام خمینی به ایران

آغاز مراسم سی‌ونهمین سالگرد ورود حضرت امام خمینی به ایران آغاز مراسم سی‌ونهمین سالگرد ورود حضرت امام خمینی به ایران آغاز مراسم سی‌ونهمین سالگرد ورود حضرت امام خمینی به ایران

برگزاری مراسم «معرفی دومین پایتخت کتاب ایران»

برگزاری مراسم «معرفی دومین پایتخت کتاب ایران»

مراسم پایانی دومین «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» و «معرفی دومین پایتخت کتاب ایران» برگزار می‌شود. خرید غذا ورزش و زندگی