برچسب زده شده: مزخرفات

می‌گفتند این مزخرفات چیست که نشان می‌دهی

می‌گفتند این مزخرفات چیست که نشان می‌دهی

می‌گفتند این مزخرفات چیست که نشان می‌دهیپیش از این وقتی نمایشگاه می‌گذاشتم، چیزی به‌جز دردسر برایم نبود. چون تماشاچی نبود و اگر هم می‌آمدند روی خوش نشان نمی‌دادند و پیش خودشان می‌گفتند که این...