برچسب زده شده: معلمی دهم

ارتقای شان معلمی و تحقق عدالت آموزشی دو مطالبه مهم از مجلس دهم

ارتقای شان معلمی و تحقق عدالت آموزشی دو مطالبه مهم از مجلس دهم

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ضرورت رسیدگی و ارتقای شان معلمی به منظور افزایش کیفیت آموزش را در کنار تحقق عدالت آموزشی از جمله مطالبات مهم از نمایندگان مجلس دانست و گفت:...