برچسب زده شده: «معیار» تشکیل

کمیته دانشجویی «معیار» در بسیج دانشجویی تشکیل شد

کمیته دانشجویی «معیار» در بسیج دانشجویی تشکیل شد

کمیته دانشجویی «معیار» با هدف بررسی و معرفی معیارهای کاندید اصلح در سازمان بسیج دانشجویی تشکیل شد. عکس های جدید اخبار کارگران