برچسب زده شده: «مقاومت» برگزار

جشن پیروزی «مقاومت» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

جشن پیروزی «مقاومت» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

جشن پیروزی «مقاومت» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شودجشن پیروزی «مقاومت»؛ اجتماع بزرگ بسیجیان فردا در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود. جشن پیروزی «مقاومت» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود جشن پیروزی «مقاومت»؛ اجتماع...