برچسب زده شده: مقاومت فیلم

رونمایی از ۲ فیلم فارابی در جشنواره مقاومت

رونمایی از ۲ فیلم فارابی در جشنواره مقاومت

رونمایی از ۲ فیلم فارابی در جشنواره مقاومت بنیاد سینمایی فارابی با ۷ عنوان فیلم در جشنواره مقاومت حضور دارد که ۲ عنوان فیلم در جشنواره مقاومت رونمایی می‌شود. رونمایی از ۲ فیلم فارابی...