برچسب زده شده: من مهمان

اصلا نکند من مهمان ناخوانده‌ام!

اصلا نکند من مهمان ناخوانده‌ام!

اصلا نکند من مهمان ناخوانده‌ام! پس چرا مرا به بهشتت خوانده ای؟ اصلا نکند من مهمان ناخوانده‌ام! اصلا نکند من مهمان ناخوانده‌ام! (image) پس چرا مرا به بهشتت خوانده ای؟ اصلا نکند من مهمان...