برچسب زده شده: موضوع مسائل

برجام به موضوع هسته‌ای محدود شده و ارتباطی با سایر مسائل ندارد

برجام به موضوع هسته‌ای محدود شده و ارتباطی با سایر مسائل ندارد

برجام به موضوع هسته‌ای محدود شده و ارتباطی با سایر مسائل نداردمعاون وزیر خارجه با اشاره به اینکه برجام صرفاً، به موضوع هسته‌ای محدود شده و هیچگونه ارتباطی با سایر مسائل ندارد. گفت: ایران...